• What We Do

  Show off your projects, features, or clients in this section.

  broken image

  Feature 1

  Use a text section to describe your values, show more info, summarize a topic, or tell a story.

  broken image

  Feature 2

  Use a text section to describe your values, show more info, summarize a topic, or tell a story.

  broken image

  Feature 3

  Use a text section to describe your values, show more info, summarize a topic, or tell a story.

 • O NAS

   

  Zarząd

  Adam Szreder - Prezes

  Maria Ganczar - Wiceprezes

  Alina Kamińska - Skarbnik

   

  Komisja Rewizyjna

  Małgorzata Jagoda - Przewodnicząca

  Agnieszka Czajka - Członek

  Łukasz Jóźwiak - Członek

   

   

  CEL DZIAŁAŃ

  Celem działalności stowarzyszenia jest podejmowanie wielokierunkowych działań związanych z poprawą standardu życia, integracji ludności, współodpowiedzialności za teraźniejsze i przyszłe rozwiązania dotyczące edukacji mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

  ZADANIA

  • podejmowanie działań wspomagających i integrację środowiska lokalnego;
  • inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, oświatowych i naukowych oraz innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców środowiska wiejskiego;
  • organizowanie działań związanych z promocją wsi, gminy oraz województwa;
  • wspieranie prac związanych z ekologią, ochroną roślin, zwierząt, dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego wsi, gminy i województwa;
  • aktywny udział w dążeniu do poprawy i zagospodarowania istniejącej bazy materialnej wsi i gminy;
  • nawiązywanie współpracy z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z byłymi mieszkańcami wsi i gminy oraz innych działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
  • ochronę i promocję zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie starań dla wyrównywania szans życiowych tych rodzin i osób;
  • działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;
  • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą;
  • działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji;
  • organizowanie wypoczynku, w tym: dla dzieci, młodzieży i osób starszych;
  • organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych;
  • inicjowanie i realizacja projektów współfinasowanych ze środków krajowych i zagranicznych w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia;
  • wspieranie inicjatyw grup nieformalnych;
  • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z realizowaniem celów statutowych;
  • współpraca z innymi podmiotami, w szczególności administracji publicznej, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

  DOROBEK STOWARZYSZENIA

   

   

  Stowarzyszenie, które powstało w roku 2011 jest małą, ale prężnie działającą organizacją pozarządową funkcjonującą na obszarze wsi Letnica. Zadania statutowe wykonujemy głównie dzięki pozyskanym środkom z różnych źródeł zewnętrznych. Pozyskane środki ramach szeregu projektów i zadań publicznych przeznaczamy na różnego typu działania poprawiające wizerunek wsi Letnica oraz aktywizujące i integrujące lokalną społeczność. Wspieramy różne grupy nieformalne, które samodzielnie realizują projekty współfinasowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

   

  Do największych projektów pod względem rzeczowym i finansowanym, które zrealizowaliśmy należą:

  „Zagospodarowanie miejsca integracji społecznej wraz z budową siłowni zewnętrznej w miejscowości Letnica” – projekt inwestycyjny.

  „Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna” – projekt edukacyjny (grantowy).

   

  Wymienione projekty zostały dofinasowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

  Organizujemy imprezy tematyczne i edukacyjne m.in.: Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka, kino plenerowe, akcje sprzątania świata. Ściśle współpracujemy z Sołectwem Letnica w zakresie formułowania wniosków do Powiatu Zielonogórskiego oraz Gminy Świdnica w zakresie poprawy warunków życia w naszej wsi. Podejmujemy współpracę w ramach partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi. Aktualnie jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”.

   

  Największym kapitałem Stowarzyszenia są nasi członkowie - ludzie o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach, które z chęcią i wielkim zaangażowaniem wykorzystują w pracy na rzecz mieszkańców. Często "Małe rzeczy wykonane z serca urastają do rzeczy wielkich" (Ellen G.White).

  Planując i realizując kolejne zadania, bierzemy pod uwagę wyrażane opinie i wsłuchujemy się zgłaszane przez mieszkańców potrzeby, aby wykorzystać czas z pożytkiem dla naszego środowiska i dla dobra wspólnego, wszystko organizowane jest w ramach statutowej działalności.

  KONTAKT

  s.wspolnaletnica(@)gmail.com