• broken image

  ŻWIROWNIA W LETNICY - opis przedmiotu interwencji i kalendarium zdarzeń

   

  Na początku 2023 r, kiedy to do mieszkańców gminy, w tym przede wszystkim do 2 sołectw w województwie lubuskim – Letnicy i Koźli dotarła informacja, że Wójt Gminy Świdnica wydała w lutym 2022 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Letnica”. Inwestycja planowana jest na granicy obydwu sołectw i w taki sam sposób oddziaływać będzie zarówno na mieszkańców Koźli jak i Letnicy. Obszar inwestycji to 2 działki 123/4 oraz 4/1 obręb 0005 w Letnicy, gmina Świdnica, o łącznej powierzchni 15,0231 ha w tym: powierzchnia złoża to 15,001 ha, wielkość złoża to 1 909,00 tys. Mg, okres eksploatacji obliczony został przez inwestora na 5 lat. Inwestycja bezpośrednio oddziaływać będzie na 625 mieszkańców Letnicy, 545 mieszkańców Koźli natomiast pośrednio będzie miała wpływ na całą gminę, czyli obejmie oddziaływaniem 6 489 osób.

   

  Na skutek rosnącego niezadowolenia i zaniepokojenia wśród mieszkańców Wójt podjęła decyzję o zwołaniu dwóch zebrań wiejskich – pierwsze z nich odbyło się w Letnicy 21.02.2023 r. drugie w Koźli 23.02.2023 r. Zebrania te cieszyły się ogromnym, niespotykanym do tej pory zainteresowaniem mieszkańców. Wśród zagrożeń najczęściej wymienianych przez mieszkańców były:

  zagrożenie suszą – kopalnia odkrywkowa może zabrać wodę zarówno mieszkańcom jak i zagrozić uprawom rolnym i winnicy;

  hałas wytwarzany przez pracujące maszyny i wzmożony ruch kołowy ciężkich samochodów po drogach gminnych zakłóci spokój i bezpieczeństwo mieszkańców (niedaleko planowanej inwestycji są dwa bloki mieszkalne);

  zniszczenia dróg lokalnych, które już teraz są w bardzo złym stanie technicznym i poruszanie się po nich samochodami osobowymi jest trudne i miejscami wyjątkowo niebezpieczne;

  pył, który będzie uwalniał się zarówno podczas wydobywania piasku jaki
  i jego składowania, ładowania i przewożenia będzie bardzo uciążliwy dla mieszkańców.

  Największe obawy mieszkańców wzbudził fakt, że postępowanie w tak ważnej dla mieszkańców sprawie toczyło się bez ich udziału, bez konsultacji, bez spotkań z mieszkańcami czy też informacji na zebraniach wiejskich. Władze gminy podczas spotkań wielokrotnie podnosiły, że to mieszkańcy powinni śledzić informacje znajdujące się na tablicach ogłoszeń w ich miejscowościach a także na bieżąco śledzić Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Świdnica, gdyż tam, zgodnie z przepisami gmina zobowiązana jest umieszczać wszelkie dokumenty (w omawianym przypadku pracownicy Urzędu nie wywiesili informacji na wszystkich tablicach w Letnicy a w Koźli na żadnej tablicy ogłoszenia nie było). Takie postępowanie władz gminy nie znalazło zrozumienia wśród mieszkańców – nie wszyscy mogli zapoznać się z dokumentami, co wzbudziło oburzenie wśród mieszkańców.

   

   

  Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręcę. Członkowie Stowarzyszenia Wspólna Letnica, działającego od kilkunastu lat
  na rzecz mieszkańców i wsi Letnica, postanowili szerzej zainteresować się tematem, sprawdzić czy prowadzone do tej pory działania władz gminnych były zgodne z prawem, czy można było zrobić coś więcej, by obronić mieszkańców przed tak kontrowersyjną inwestycją, a także zapytać naukowców i specjalistów z jakimi konkretnie zagrożeniami wiąże się lokalizacja kopalni na styku wsi Letnica i Koźla. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny o grant w ramach konkursu interwencyjnego na sfinansowanie interwencji. Projekt „Decyzja o budowie kopalni piasku i żwiru w Letnicy bez konsultacji mieszkańców. Reagujemy, by zmienić standardy partycypacji” uzyskał pozytywną ocenę i stworzył możliwości do działań.

   

  Na pierwszym etapie działań w ramach realizacji projektu zlecone zostały dwa opracowania. Pierwsze z nich to „Analiza Środowiskowa planowanego przedsięwzięcia pod kątem ochrony przyrody, ochrony wód oraz hałasu” wykonana przez OŚ EKO sp. z o.o. przez mgr Piotra Nowickiego oraz dr Sebasfana Pilichowskiego, druga to analiza prawna przygotowana przez adwokat Katarzynę Drożdżyńską.

   

  Pełen raport można pobrać tutaj

   

 • LETNICA ŻWIROWNIA

  - kalendarium zdarzeń

  1

  12.02.2023

  Adam Szreder - Prezes Stowarzyszenia Wspólna Letnica i Radny Gminy, występuje z wnioskiem o udostępnienie dokumentów (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów dotyczących zadania inwestycyjnego) w trybie określonym dla radnych w ustawie o samorządzie gminnym.

  2

  13.02.2023

  Odmowa urzędu na udostępnienia dokumentów w trybie korespondencyjnym i zaproszenie Radnego do Urzędu,żeby miał wgląd do dokumentów na miejscu.

  3

  15.02.2023

  Odmowa urzędu na udostępnienia dokumentów w trybie korespondencyjnym i zaproszenie Radnego do Urzędu,żeby miał wgląd do dokumentów na miejscu.

  4

  15.02.2023

  SESJA RADNYCH - Zapytanie na sesji "Czy jest świadomość skutków społecznych, gospodarczych i
  środowiskowych działania Zakładu Górniczego w Letnicy? Na to pytanie
  podczas Sesji Rady Gminy nie padła odpowiedź.
  Link do Sesji Rady Gminy: TUTAJ

   


  5

  16.02.2023

  Wójt Letnicy zwołuje zebranie.

  Materiał z zebrania TUTAJ

  6

  16.02.2023

  WIZJA LOKALNA NA GRODZISKU

  w której udział wzięli: przedstawiciel Rady Gminy, Przewodniczący, Sołtys, przedstawiciel wnioskodawcy tj. Stowarzyszenia Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze z Drzonowa, przedstawiciel inwestora, przedstawiciel PKP, przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (archeolog).

  7

  17.02.2023

  Wójt zwołuje zebranie w Koźli

  Materiał z zebrania TUTAJ

  8

  17.02.2023

  Weryfikacja dokumentów w Urzędzie Gminy (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na działce 123/4, opinie organów do obu działek 123/4 i 4/1)

  9

  21.02.2023

  Zebranie wiejskie w Letnicy.

  10

  22.02.2023

  Oświadczenie wójta w sprawie kopalni opublikowane w mediach społecznościowych Gminy oraz stronie Gminy.

  Treść oświadczenia TUTAJ
  11

  23.02.2023

  Zebranie wiejskie w Koźli.

  12

  19.03.2023

  Mieszkanka Letnicy udała się do UG i pozyskała w drodze uouip kopie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia na obie działki.

  13

  15.06.2023

  W siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze odbyło się okazanie dokumentów dotyczących wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków wczesnośredniowiecznego grodziska (osady) znajdującego się w Letnicy w miejscu planowanej kopalni piasku i żwiru. Interwencję w sprawie zabytku zgłosiła świdnicka organizacja pozarządowa Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze z Drzonowa.

  14

  28.06.2023

  Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ZG w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.

  15

  12.08.2023

  Przeprowadzanie akcji badań wśród lokalnej społeczności na temat partycypacji w sprawach lokalnych.

  16

  11.09.2023

  Wouip do Gminy– uzgodnienie org. ruchu po drogach gminnych.

  17

  11.09.2023

  Wouip do Powiatu – uzgodnienie organizacji ruchu po drogach powiatowych.

  18

  21 i 22.09.2023

  Odpowiedź ze Starostwa i PZZD na pisma dotyczące uzgodnień ruchu.

  19

  24.11.2023

  Odbyła się debata "Kopalnia kruszywa w Twojej okolicy" z udziałem ekspertów i mieszkańców, lokalnych liderów. Podczas debaty zaprezentowano raport analizujący stan prawny i środowiskowy sprawy.